preloader

15 kwietnia 2015, Stadion Narodowy w Warszawie
Polak 2.0
Program, którego celem jest wyróżnianie i nagrodzenie prelegentów angażujących się ponad utarte standardy w dzieleniu się swoim doświadczeniem i wiedzą.
Zobacz laureatów poprzednich edycji Targi eHandlu - wydarzenie dla eCommerce

Motywujemy do bardziej otwartego dzielenia się wiedzą...

Jako uczestnicy oraz organizatorzy imprez targowych i konferencyjnych często odnosimy wrażenie, że potencjał wynikający ze spotkania się w jednym miejscu tylu doświadczonych ludzi nie zostaje właściwie wykorzystany - jako uczestnicy mamy niedosyt wartości merytorycznej, jako organizatorzy czujemy, że nie dostarczamy najlepszego produktu Uczestnikom.

Według wielu organizatorów eventów biznesowych, Prelegenci reprezentujący firmy komercyjne powinni wygłaszać prezentacje nieodpłatnie gdyż realizują politykę PR firmy.

Takie podejście nie musi odbić się negatywnie na wydarzeniu pod warunkiem, że dany Prelegent jest na tyle doświadczonym mówcą by wiedzieć że najlepszą promocją usług i produktów jego firmy jest przedstawienie siebie w roli Eksperta-Praktyka, reagującego na potrzeby informacyjne danego audytorium i sprawnie poruszającego się w praktycznych przykładach opartych o rzetelnych i obiektywnych danych.

Z tym jest jednak różnie. Od wielu lat, wiele prezentacji jest niezmiennie zbudowana o informacje dotyczące historii firmy, curriculum vitae Prelegenta, historii wdrożenia usługi u Klienta obdartej z uniwersalnych wniosków.

Organizatorzy inicjatyw konferencyjnych stoją często przed problemem braku realnego wpływu na to co zaprezentuje Prelegent podczas ich wydarzenia. W wielu przypadkach ponoszą spore ryzyko nadszarpnięcia marki "eventu" nad którym pracowali przez kilka lat.

Jako Fundacja Polak 2.0 długo myśleliśmy jak można ten problem rozwiązać. W ramach projektu "Polak 2.0" chcielibyśmy promować i nagradzać te osoby, które reprezentują najwyższe standardy szanując audytorium jak i organizatorów wydarzeń.


Zobacz jedno z wystąpień na organizowanych przez nas wydarzeniach!

Poniżej zobaczysz nagranie prelekcji z XI Targów eHandlu w Warszawie. Więcej materiałów na stronie XII edycji Targów!


Regulamin ramowy konkursów „Nagrody Polak 2.0”

§ 1.

Definicje

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane, a w szczególności zgodnie z poniższymi definicjami:

Organizator Konkursu – Infoguru sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Truskawieckiej 13, kod pocztowy 60-478, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000452046, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej 7811883511 oraz numerem REGON 302360360,;

Konkurs – prowadzony przez Organizatora Konkursu konkurs „Nagroda Polak 2.0”, kierowany do prelegentów konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora lub innych konferencji o tematyce związanej z technologiami lub usługami mobilnymi, ehandlem, przedsiębiorczością oraz marketingiem, pod warunkiem, że organizator innej konferencji, zgłosi prelegentów uczestniczących w konferencji do Konkursu.

Regulamin - niniejszy dokument: Regulamin ramowy Konkursów „Nagroda Polak 2.0”;

Prelegent – osoba fizyczna, która bierze udział w konferencji, o jakiej mowa w pkt 2) w charakterze prelegenta.

§ 2.

[Postanowienia ogólne dotyczące Konkursu]

Organizatorem Konkursu jest Infoguru sp. z o.o., wspierana przez Fundację Polak 2.0, do której celów statutowych należy wspierania i promocja działalności naukowej i oświatowej prowadzonej w sferze Internetu oraz szeroko rozumianego IT, rozwój polskiej gospodarki w sferze Internetu i IT, wspieranie i promocja projektów i inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego. W celu realizacji ww. zadań statutowych Fundacja postanowiła wspierać organizację serii Konkursów kierowanych do Prelegentów, jako osób przekazujących swoją wiedzę w ramach konferencji, których tematyka i cel pokrywa się z celami statutowymi Fundacji.

W każdym Konkursie najlepsi Prelegenci – zwycięzcy, otrzymają nagrody lub wyróżnienia. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród określa Regulamin.

Konkurs odbywa się w ramach każdej konferencji organizowanej przez Organizatora lub przez niego współorganizowanej, a także w ramach konferencji zgłoszonej przez jej organizatora do Konkursu i przez Organizatora Konkursu do Konkursu zakwalifikowanej – zasady kwalifikacji określa Regulamin.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§ 3.

[Kryteria zakwalifikowania konferencji do Konkursu]

Każdy organizator konferencji, której tematyka zbieżna jest z tematyką określoną w § 1 pkt 2) Regulaminu, może zgłosić konferencję do Konkursu.

Warunkami koniecznymi zakwalifikowania konferencji do Konkursu są łącznie:

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawa odmowy zakwalifikowania danej konferencji do Konkursu bez podania przyczyny, także pomimo spełnienia przez organizatora Konferencji warunków określonych w ust. 2 powyżej.

§ 4.

[Tryb zgłaszania konferencji do Konkursu]

Zgłoszenia konferencji dokonuje się przy pomocy formularza rejestracyjnego, dostępnego w sieci Internet pod adresem: http://polak20.pl; wypełniając formularz należy podać następujące dane: nazwa inicjatywy - konferencji, tematyka, dane organizatora, dane osoby upoważnionej do kontaktu, deklarowana liczba uczestników, deklarowana liczba Prelegentów, preferowana forma głosowania (wyboru najlepszych Prelegentów), miejsce wydarzenia, strona www. Wydarzenia obcego.

Zgłoszenie należy dokonać najpóźniej na 2 (dwa) miesiące przed datą konferencji.

W przypadku zakwalifikowania konferencji do Konkursu Organizator Konkursu informuje o tym fakcie osobę upoważnioną, o jakiej mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku zakwalifikowania konferencji do Konkursu jej organizator niezwłocznie przekaże Organizatorowi Konkursu dane Prelegentów we wskazanym przez Organizatora Zakresie oraz adresy email uczestników konferencji celem umożliwienia Organizatorowi Konkursu wszelkiej komunikacji, w tym w szczególności związanej z Konkursem, z Prelegentami oraz uczestnikami.

§ 5.

[Nagrody]

Organizator Konkursu na stronie internetowej pod adresem [•] ogłasza, z odpowiednim wyprzedzeniem, liczbę wyróżnień oraz liczbę i wysokość pieniężnych nagród jakie będą przyznane w danym Konkursie, przy czym Organizator Konkursu zachowuje pełną dowolność w ustalaniu wysokości i liczby nagród oraz wyróżnień.

W ramach każdego Wydarzenia, Organizator Konkursu może przyznać maksymalnie 3 (trzy) nagrody pieniężne za wystąpienia, przy czym łączna liczba nagrodzonych wystąpień nie może przekroczyć liczby stanowiącej 15 (piętnaście) procent liczby Prelegentów biorących udział w konferencji. Kwota nagrody pieniężnej przyznanej jednemu Prelegentowi nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 (trzy tysiące 00/100) złotych.

§ 6.

[Zadanie konkursowe, Kryteria wyłaniania zwycięzców Konkursu]

Zadaniem konkursowym jest takie przeprowadzenie przez Prelegenta prelekcji w ramach konferencji, w związku z którą organizowany jest Konkurs, która zostanie najwyżej oceniona przez uczestników konferencji. Ocena prelekcji odbywa się w drodze głosowania.

Podstawą przyznania wyróżnień i towarzyszących im nagród pieniężnych jest ocena Prelegenta dokonana przez uczestników konferencji w związku z którą prowadzony jest Konkurs.

Głosowanie odbywa się metodą wybraną przez Organizatora Konkursu spośród następujących metod: ankieta papierowa, głosowanie w ramach aplikacji mobilnej, głosowanie SMS, głosowanie poprzez stronę www w systemie, w którym uczestnik konferencji posiada konto.

Uczestnicy konferencji oraz Prelegenci będą poinformowani o idei stojącej za inicjatywą minimum na tydzień przed wydarzeniem oraz będą znali sposób głosowania, co zapewni organizator konferencji poprzez indywidualne poinformowanie wszystkich uczestników i Prelegentów konferencji w sposób przyjęty w ich wzajemnej komunikacji.

Każdy uczestnik może oddać 6 głosów, każdy na innego Prelegenta.

Organizator konferencji ogłasza do wiadomości Prelegentów i uczestników konferencji szczegóły Konkursu w dzień konferencji przed rozpoczęciem pierwszej prelekcji w ramach konferencji. Brak wykonania tego obowiązku jest przyczyną odwołania Konkursu przez Organizatora Konkursu i stanowi podstawę do odmowy przyznania jakichkolwiek nagród i wyróżnień.

Materiały informacyjne, plansze prezentacji w formacie PDF lub Keynote, zostaną dostarczone przez Organizatora Konkursu organizatorowi konferencji najpóźniej na dzień przed Wydarzeniem, a organizator konferencji ma obowiązek rozmieszczenia materiałów informacyjnych na terenie na jakim odbywa się konferencja na czas jej trwania i w miejscach uzgodnionych z Organizatorem Konkursu a także prezentacji uczestnikom za pomocą w formie multimedialnej.

W przypadku głosowania odbywającego się za pomocą ankiet papierowych w konferencji i głosowaniu uczestniczy przedstawiciel Organizatora Konkursu.

W przypadku głosowania SMS zliczane są wyłącznie głosy pochodzące z numerów telefonicznych zarejestrowanych podczas rejestracji na konferencję. Organizator konferencji ma obowiązek udostępnić Organizatorowi Konkursu odpowiednią bazę danych, celem umożliwienia weryfikacji spełnienia przez głosujących warunku, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym.

Aby wyniki głosowania zostały uznane za wiążące, a Konkurs rozstrzygnięty, głosy oddać musi co najmniej 50 % uczestników konferencji.

Nagrody i wyróżnienia otrzymują Prelegenci, którzy w wyniku głosowania uczestników konferencji otrzymają najwięcej głosów (nie więcej niż sześciu Prelegentów).

Nagroda pieniężna może być przyznana danemu Prelegentowi tylko raz w danym roku kalendarzowym. Jeżeli Prelegent, który otrzymał już w danym roku kalendarzowym w jakimkolwiek Konkursie nagrodę pieniężną, otrzymał liczbę głosów taką, że w rankingu Prelegentów ułożonym na podstawie wyników głosowania uczestników konferencji znajduje się na miejscu premiowanym nagrodą pieniężną, nagroda pieniężna przyznana zostanie Prelegentowi, który w rankingu zajął pierwsze, niepremiowane nagrodą pieniężną miejsce.

§ 7.

[Ogłoszenie wyników Konkursu]

Ogłoszenie laureatów oraz podanie szczegółów głosowania nastąpi na stronie www.polak20.pl najpóźniej 2 (dwa) tygodnie po zakończeniu danej konferencji.

§ 8.

[Odbiór nagród pieniężnych]

Nagrody pieniężne zostaną przekazane w przeciągu 1 (jednego) miesiąca od zakończenia danej konferencji, pod warunkiem spełnienia wymagań formalnych przez laureata, o których zostanie poinformowany bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu.

Organizator Konkursu zatrzymuje 10% wartości nagrody na poczet zapłaty podatku dochodowego.

§ 9.

[Postanowienia końcowe]

Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dla poszczególnych Konkursów innych niż określone w Regulaminie reguł wyłaniania zwycięzców – w takim przypadku zostanie ogłoszony szczególny regulamin dla danego Konkursu.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu, oraz na stronie http://polak20.pl.

Dane osobowe uczestników konferencji i Prelegentów będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu prowadzenia przewidzianej Regulaminem komunikacji, przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia listy zwycięzców oraz wręczenia wyróżnień i nagród pieniężnych.

Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie, bez wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora Konkursu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie internetowej http://polak20.pl